Συγκεντρώσαμε για εσάς, τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για την ρύπανση του πόσιμου νερού. Οι προδιαγραφές πόσιμου νερού με βάση την Ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/2001 – ΦΕΚ-892 Β’/11-7-01 και την τελευταία τροποποίηση της, το 2007 )  (Για τις επίσημες προδιαγραφές πόσιμου νερού, ανατρέξτε στους νόμους που παραθέτουμε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο)

Όρια μικροβιακού φορτίου – Προδιαγραφές πόσιμου νερού

Παράμετρος Παραμετρική τιμή  (αριθμός /100 ml)
Escherichia coli (E.coli) 0
Εντερόκοκκοι 0

 

Ειδικότερα για τα εμφιαλωμένα νερά ισχύουν οι παρακάτω μέγιστες τιμές:

Παράμετρος Παραμετρική τιμή  (αριθμός /250 ml)
Escherichia coli (E.coli) 0
Εντερόκοκκοι 0
Pseudomonas aeruginosa 0
Αριθμός αποικιών σε 22 0 C 100/ml
Αριθμός αποικιών σε 37 0 C 20/ml

 

Όρια οργανικών και ανόργανων χημικών ενώσεων – Προδιαγραφές πόσιμου νερού

Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Σημειώσεις
Ακρυλαμίδιο 0,10 μg/lit Σημείωση 1
Αντιμόνιο 5,0 μg/lit
Αρσενικό 10 μg/lit
Βενζόλιο 1,0 μg/lit
Βενζο-α-πυρένιο 0,01 μg/lit
Βόριο 1,0 mg/lit
Βρώμικα 10 μg/lit Σημείωση 2
Κάδμιο 5,0 μg/lit
Χρώμιο 50 μg/lit Σημείωση 3
Χαλκός 2,0 mg/lit Σημείωση 3
Κυανιούχα 50 μg/lit
1,2 -διχλωροαιθάνιο 3,0 μg/lit
Επιχλωρυδρίνη 0,10 μg/lit Σημείωση 1
Φθοριούχα 1,5 mg/lit
Μόλυβδος 10 μg/lit Σημειώσεις 3 και 4
Υδράργυρος 1,0 μg/lit
Νικέλιο 20 μg/lit Σημείωση 3
Νιτρικά 50 mg/lit Σημείωση 5
Νιτρώδη 0,50 mg/lit Σημείωση 5
Παρασιτοκτόνα 0,10 μg/lit Σημειώσεις 6 και 7
Σύνολο παρασιτοκτόνων 0,50 μg/lit Σημειώσεις 6 και 8
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 0,10 μg/lit Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων ενώσεων Σημείωση 9
Σελήνιο 10 μg/lit
Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο 10 μg/lit Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων παραμέτρων
Ολικά τριαλογονομεθάνια 100 μg/lit Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων ενώσεων σημείωση 10
Βινυλοχλωρίδιο 0,50 μg/lit Σημείωση 1

Σημείωση 1: Η παραμετρική τιμή αναφέρεται στην συγκέντρωση καταλοίπων μονομερούς στο νερό όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές περί μεγίστης μετανάστευσης εκ του αντιστοίχου πολυμερούς όταν βρίσκεται σε επαφή με το νερό.

Σημείωση 2: Εάν είναι δυνατόν, οι συναρμόδιες αρχές, πρέπει να επιδιώκουν χαμηλότερη τιμή χωρίς να θίγεται η απολύμανση.
Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), και δ), η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί το αργότερο, πέντε ημερολογιακά έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Απόφασης. Η παραμετρική τιμή για τα βρώμικα άλατα από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης και μέχρι πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της είναι 25 mg/Ι, ενώ περαιτέρω ισχύει η ως άνω αναφερομένη τιμή του Παραρτήματος Ι, Μέρος Β.

Σημείωση 3: Η τιμή ισχύει για δείγμα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης1 που λαμβάνεται με κατάλληλη μέθοδο δειγματοληψίας στη βρύση και κατά τρόπον ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του εβδομαδιαίου μέσου όρου που πίνουν οι καταναλωτές. Εφόσον ενδείκνυται, οι μέθοδοι δειγματοληψίας και παρακολούθησης εφαρμόζονται κατά εναρμονισμένο τρόπο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4. Οι συναρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τα περιστατικά μεγίστων επιπέδων που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Σημείωση 4:

Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ), η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί, το αργότερο, 10 ημερολογιακά έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Απόφασης. Η παραμετρική τιμή για το μόλυβδο από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης και μέχρι 10 έτη μετά την έναρξη ισχύος της, είναι 25 mg/Ι.
Οι συναρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης του μολύβδου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την περίοδο που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της παραμετρικής τιμής.
Όταν εφαρμόζουν μέτρα για την επίτευξη της τήρησης της τιμής αυτής, οι συναρμόδιες αρχές δίνουν προοδευτικά την προτεραιότητα όπου υπάρχουν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μολύβδου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Σημείωση 5: Οι συναρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι τηρείται ο όρος [νιτρικά]/50+[νιτρώδη]/3<1, οι αγκύλες υποδηλώνουν συγκέντρωση σε mg/l για νιτρικά (NΟ3-) για τα νιτρώδη άλατα (NΟ2-), καθώς και ότι η τιμή 0,10 mg/Ι για τα νιτρώδη τηρείται για το νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Σημείωση 6: Ως “παρασιτοκτόνα” νοούνται:
– οργανικά εντομοκτόνα
– οργανικά ζιζανιοκτόνα,
– οργανικά μυκητοκτόνα,
– οργανικά νηματωδοκτόνα,
– οργανικά ακαριοκτόνα,
– οργανικά φυκοκτόνα,
– οργανικά τρωκτικοκτόνα,
– οργανικά γλινοκτόνα,
– συναφή προϊόντα (μεταξύ άλλων, οι ρυθμιστές αύξησης) και οι σχετικοί μεταβολίτες αυτών, προϊόντα υποβάθμισης και αντίδρασης.
Ελέγχονται μόνον τα παρασιτοκτόνα των οποίων πιθανολογείται η παρουσία σε μία δεδομένη παροχή νερού.

Σημείωση 7: Η παραμετρική τιμή ισχύει για κάθε επιμέρους παρασιτοκτόνο. Για τα aldrine, dieldrine, heptachlor, epoxi-heptachlor, η παραμετρική τιμή είναι 0,030 μg/l.

Σημείωση 8: Ως “συνολικά παρασιτοκτόνα” νοείται το άθροισμα όλων των επιμέρους παρασιτοκτόνων που ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικώς κατά τη διαδικασία παρακολούθησης.

Σημείωση 9: Οι συγκεκριμένες ενώσεις είναι:
-βενζο(β)φθορανθένιο,
-βενζο(λ)φθορανθένιο,
-βενζο(η,θ,ι)περυλένιο,
-ινδενο(1,2,3-γ,δ)πυρένιο.

Σημείωση 10: Εάν είναι δυνατόν, οι συναρμόδιες αρχές να επιδιώκουν χαμηλότερη τιμή χωρίς να θίγεται η απολύμανση.
Οι συγκεκριμένες ενώσεις είναι: χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο, διβρωμοχλωρομεθάνιο, βρωμοδιχλωρομεθάνιο.
Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ), η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί το αργότερο, πέντε ημερολογιακά έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Απόφασης. Η παραμετρική τιμή για ολικά τριαλογονομεθάνια από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης και μέχρι πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της, είναι 150 μg/l.
Οι συναρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης των τριαλογονομεθανίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την περίοδο που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της παραμετρικής τιμής.
Όταν εφαρμόζουν μέτρα για την επίτευξη της τιμής αυτής, οι συναρμόδιες αρχές δίνουν προοδευτικά την προτεραιότητα στις περιοχές με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις τριαλογονομεθανίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Τέλος υπάρχει και μια σειρά παραμέτρων (ενώσεις που υπάρχουν στο νερό) που δεν είναι τόσο επικίνδυνες όσο οι προηγούμενες αλλά ο νομοθέτης έχει ορίσει ανώτατα όρια και παρακολουθούνται ανελλιπώς ως προς την διατήρηση τους με σχετική όμως ελαστικότητα

 

Ενδεικτικές παράμετροι – Προδιαγραφές πόσιμου νερού

Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Σημειώσεις
Αργίλιο 200 μg/l
Αμμώνιο 0,50 mg/l
Χλωριούχα 250 mg/l Σημείωση 1
Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) 0 Αριθμός/100 ml Σημείωση 2
Χρώμα Αποδεκτό για τους καταναλωτές άνευ ασυνήθους μεταβολής
Αγωγιμότητα 2500 μS cm-1 στους 20°C Σημείωση 1
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου ≥ 6,5 και ≤ 9,5 Μονάδες ρΗ Σημείωση 1 & 3
Σίδηρος 200 μg/l
Μαγγάνιο 50 μg/l
Οσμή Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Οξειδωσιμότητα 5 mg/IO2 Σημείωση 4
Θειικά 250 mg/l Σημείωση 1
Νάτριο 200 mg/l
Γεύση Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Αριθμός αποικιών σε
22° C και 37° C
Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Κολοβακτηριοειδή 0 Αριθμός/100 ml Σημείωση 5
Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) Άνευ ασυνήθους μεταβολής Σημείωση 6
Υπολειμματικό χλώριο  0,5 mg/l Σημείωση 11
Θολότητα Αποδεκτή στους καταναλωτές άνευ ασυνήθους μεταβολής Σημείωση 7

 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ – Προδιαγραφές πόσιμου νερού

Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Σημειώσεις
Τρίτιο 100 becquerel/l Σημειώσεις 8 και 10
Ολική ενδεικτική δόση 0,10 MSv/έτος Σημειώσεις 9 και 10

Σημείωση 1: Το νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό.

Σημείωση 2:

Η παράμετρος αυτή χρειάζεται να μετράται μόνον όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραμετρικής αυτής τιμής οι συναρμόδιες αρχές εξετάζουν την παροχή νερού για να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών, όπως π.χ. Cryptosporidium. Οι συναρμόδιες αρχές περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών στην έκθεση που υποβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2.

Σημείωση 3: Για το στάσιμο νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η κατώτατη τιμή μπορεί να μειώνεται σε 4,5 μονάδες pΗ.
Σημείωση 4: Η παράμετρος αυτή δεν χρειάζεται να μετράται εφόσον αναλύεται η παράμετρος ολικού οργανικού άνθρακα.
Σημείωση 5: Για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η μονάδα είναι: αριθμός / 250 ml.
Σημείωση 6: Η παράμετρος αυτή δεν χρειάζεται να μετράται για παροχές κάτω των 10 000 m3 ημερησίως.

Σημείωση 7: Σε περίπτωση επεξεργασίας επιφανειακών υδάτων, τα κράτη μέλη επιδιώκουν παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1,0 ΝΤU (νεφελομετρική μονάδα θολότητας) στο νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
Σημείωση 8: Οι συχνότητες ελέγχου θα περιληφθούν αργότερα στο Παράρτημα II.

Σημείωση 9: Εξαιρουμένου του τριτίου, του καλίου – 40, του ραδονίου και των προϊόντων διάσπασης του ραδονίου. Οι συχνότητες ελέγχου, οι μέθοδοι παρακολούθησης και οι πλέον κατάλληλες θέσεις για τα σημεία παρακολούθησης θα καθοριστούν αργότερα στο παράρτημα II.

Σημείωση 10:

  1. Οι απαιτούμενες από τη σημείωση 8 προτάσεις για τις συχνότητες ελέγχου και η σημείωση 9 για τις συχνότητες ελέγχου, τις μεθόδους παρακολούθησης και τις πλέον κατάλληλες θέσεις για τα σημεία παρακολούθησης στο παράρτημα II εγκρίνονται σύμφωνα με διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (Κατά την κατάρτιση των προτάσεων αυτών, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τις σχετικές διατάξεις δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας ή τα κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων παρακολούθησης που προκύπτουν από αυτό.)
  2. Δεν απαιτείται από την αρμόδια αρχή να ελέγχει το πόσιμο ύδωρ για τρίτιο ή ραδιενέργεια για να καθορίσει ολική ενδεικτική δόση, εφόσον, βάσει άλλης παρακολούθησης, είναι ικανοποιημένο από το γεγονός ότι τα επίπεδα του τριτίου ή η ολική ενδεικτική δόση στο νερό είναι αρκετά κάτω από την παραμετρική τιμή. Στην περίπτωση αυτή, ανακοινώνει τους λόγους της απόφασης της στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων αυτής της άλλης παρακολούθησης.

Σημείωση 11: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσας Απόφασης.


Το δικό μας σχόλιο είναι ότι, η νομοθεσία για τις προδιαγραφές πόσιμου νερού, προσπαθεί να συμβιβάσει τους δύο βασικούς εταίρους που υπηρετεί, δηλαδή την δημόσια υγεία από την μία και την βιομηχανική παραγωγή από την άλλη. Στην κόντρα αυτή είναι εμφανές ποιος έχει την μεγαλύτερη επιρροή στα κέντρα αποφάσεων. Εμείς πάντα θα προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε εκτός από τις επίσημες προδιαγραφές πόσιμου νερού, πια από αυτά τα ανώτατα αποδεκτά όρια είναι πραγματικά ασφαλή αλλά και για εξαιρετικά επιβλαβείς χημικές ενώσεις και στοιχεία οι οποίες δεν αναφέρονται καν στα νομοθετήματα (για την ώρα).