Η αμμωνία (NH3), στις συνηθισμένες συνθήκες, δηλαδή σε θερμοκρασία 25°C και υπό πίεση 1 atm, είναι άχρωμο αέριο, με χαρακτηριστική αποπνικτική οσμή και είναι εξαιρετικά διαλυτό στο νερό. Στην φύση είναι προϊόν της αποσύνθεσης των οργανικών ενώσεων αζώτου.

Αμμωνία – Προέλευση

Η αμμωνία βρίσκεται εμφανίζεται στην επιφάνεια της γης, κυρίως λόγω της απορροής στις γεωργικές περιοχές όπου εφαρμόζεται ως λίπασμα. Μπορεί επίσης να διεισδύσει στα υπόγεια υδροφόρα στρώματα από κόπρανα των ζωντανών οργανισμών.

Οξειδώνεται με νιτρικό οξύ μέσω βακτηριδιακής δράσης. Παρουσιάζεται χαρακτηριστικά στα περισσότερα επιφανειακά νερά, με συγκέντρωση από 0.1 έως 1.0 mg/lit. Αποτελεί μια από τις βασικότερες χημικές ουσίες, που παράγεται σε ποσότητες εκατομμυρίων τόνων ετησίως. Είναι η πρώτη σε ποσότητα συνθετική ένωση και αποτελεί την πρώτη ύλη για την παρασκευή πλήθους άλλων αζωτούχων χημικών ενώσεων και κυρίως των λιπασμάτων.

Δεν πρέπει να αναμιγνύουμε οικιακά απορρυπαντικά με αμμωνία και χλωρίνη γιατί δημιουργούνται τοξικές ή ακόμα και εκρηκτικές χημικές ενώσεις. (όπως η χλωραμίνη NH2Cl και η υδραζίνη N2H4).

Η συγκέντρωση της αμμωνίας δεν περιορίζεται από τα πρότυπα πόσιμου νερού. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι είναι αρκετά τοξικό στην αέρια μορφή της, και αν την μυρίσουμε μερικές φορές ερεθίζει τις βλεννογόνους της αναπνευστικής οδού.

Μέσα σε νερό λαμβάνει χώρα η διάλυση της και ένα μέρος της μετατρέπεται σε αμμώνιο (NH4) σύμφωνα με την αντίδραση…
NH3(aq) + H2O(l) <-> NH4+(aq) + OH(aq)

Το αμμώνιο προσδίδει άσχημη οσμή στο νερό σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0.5mg/lit.

Δεδομένου ότι είναι διαβρωτική στα κράματα χαλκού ιδιαίτερη προσοχή στον περιορισμό της, θα πρέπει να δίνεται στα συστήματα ψύξης και στην τροφοδοσία λεβήτων ατμού.

Αντιμετώπιση

Η αμμωνία μπορεί να καταστραφεί χημικά από τη χλωρίωση. Η αρχική αντίδραση παράγει χλωραμίνες, και πρέπει να διαλυθεί εντελώς προτού να υπάρξει υπόλειμμα χλωρίου. Το χλώριο θα καταστρέψει τους οργανικούς μολυσματικούς παράγοντες στο νερό προτού να αντιδράσει με την αμμωνία.

Η αμμωνία μπορεί επίσης να αφαιρεθεί με ρητίνη ανταλλαγής κατιόντων στη μορφή υδρογόνου, με χρησιμοποίηση οξέος ως αναγεννητικό μέσο.

Ο εξαερισμός είναι επίσης αποτελεσματική μέθοδος.