Επικίνδυνες οργανικές ενώσεις, έχει χαρακτηριστεί ένα μέρος μιας μεγάλης κατηγορίας αερίων, υγρών και στερεών χημικών ενώσεων, που περιέχουν άνθρακα.
Η οργανική ουσία αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του χώματος, επομένως οι υδατοδιαλυτές οργανικές ενώσεις είναι παρούσες σε όλες τις παροχές νερού.

Επικίνδυνες οργανικές ενώσεις – προέλευση

Παρακάτω απεικονίζεται  κατάλογος με τις επικίνδυνες οργανικές ενώσεις, τις οποίες ρύθμισε το πλαίσιο νόμου ασφαλείας πόσιμου νερού του 1986.

Οι οργανικές ουσίες προέρχονται από τρεις σημαντικές πηγές:

(1) Αποσύνθεση ή καύση των φυσικών οργανικών υλικών.

(2) Εσωτερικά και εμπορικά χημικά απόβλητα.

(3) Χημικές αντιδράσεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατεργασίας νερού.

Η πρώτη πηγή αποτελείται από τα χουμικά υλικά, τους μικροοργανισμούς και τους υδρογονάνθρακες.

Πολλές οργανικές ουσίες που προέρχονται από εκτεταμένη βιομηχανική δραστηριότητα περιλαμβάνουν τα απόβλητα ύδατα, τη γεωργική απορροή, την αστική απορροή και τη διύλιση από τα μολυσμένα χώματα περιλαμβάνονται στις επικίνδυνες οργανικές ενώσεις.
Οι οργανικοί μολυσματικοί παράγοντες που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας νερού με χλώριο, περιλαμβάνουν συνήθως τα υποπροϊόντα απολύμανσης όπως THMs (Trihalomethanes).

Επικίνδυνες οργανικές ενώσεις – αντιμετώπιση

Ο ενεργός άνθρακας χρησιμοποιείται γενικά για να αφαιρέσει τις οργανικές ουσίες, το χρώμα, την γεύση και την μυρωδιά από το νερό. Η παροχή του νερού και ο χρόνος επαφής με τον άνθρακα υπαγορεύει το μέγεθος του φίλτρου άνθρακα που θα αφαιρέσει μια συγκεκριμένη ποσότητα επικίνδυνων οργανικών ενώσεων.

Η αντίστροφη όσμωση αφαιρεί 95-99% των οργανικών ουσιών στο νερό.

Επίσης η υπερδιήθηση (UF) και νανοδιήθηση (NF) έχουν αποδειχθεί επίσης αποτελεσματικές μέθοδοι, στο να αφαιρούν τις ανεπιθύμητες οργανικές ουσίες.

 

** acenaphthene, acenaphthylene, anthracene, benz[a]anthracene, benzo[a]pyrene, benzo[e]pyrene, benzo[b]fluoranthene, benzo[ghi]perylene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, chrysene, coronene, dibenz[a,h]anthracene, fluoranthene, fluorene, indeno[1,2,3-cd]pyrene, phenanthrene, pyrene, naphtaline