Ολικά διαλυμένα στερεά  (Total Dissolved Solids) ονομάζουμε το σύνολο των διαλυμένων ουσιών μέσα στο νερό με μέγεθος μικρότερο από δύο χιλιοστά του χιλιοστού (2μm micron). Επίσης επηρεάζουν και την αγωγιμότητα. (1μSm είναι περίπου 1,6 x TDS ppm σε φυσικά νερά)

Ολικά διαλυμένα στερεά – Προέλευση

Τα «ολικά διαλυμένα στερεά» (TDS) αποτελούνται κυρίως από τα ανθρακικά άλατα, τα διττανθρακικά άλατα, τα χλωρίδια, τα θειικά άλατα, τα φωσφορικά άλατα, τα νιτρικά άλατα, το ασβέστιο, το μαγνήσιο, το νάτριο, το κάλιο, το σίδηρο, το μαγγάνιο και μερικά άλλα. Δεν περιλαμβάνουν τα αέρια, τα κολλοειδή ή το ίζημα και γενικότερα όποιο στοιχείο έχει μέγεθος, μεγαλύτερο από 2μm (micron).

Τα TDS μπορούν να υπολογιστούν με τη μέτρηση της συγκεκριμένης αγωγιμότητας του ύδατος. Τα διαλυμένα στερεά στα φυσικά νερά κυμαίνονται λιγότερο από 10 mg/l για τη βροχή ως περισσότερα από 100.000 mg/l για τις άλμες. Δεδομένου ότι TDS είναι το ποσό όλων των υλικών που διαλύονται στο νερό, έχει πολλές διαφορετικές ορυκτές πηγές.

Ενδεικτικά συνολικά διαλυμένα στερεά

  • Αποσταγμένο νερό (0 mg/l ή ppm)
  • Ύδωρ Απιονισμένο (8 mg/l ή ppm)
  • Βροχή και χιόνι (10 mg/l ή ppm)
  • Νερό Αθήνας (ΕΥΔΑΠ χωρίς ανάμειξη 150 mg/l ή ppm)
  • Νερό Χανίων  (ΔΕΥΑΧ χωρίς ανάμειξη 170 mg/l ή ppm)
  • Ωκεανοί (35.000 mg/l ή ppm)
  •  Άλμη (125.000 mg/l ή ppm)
  • Νεκρά Θάλασσα (250.000 mg/l ή ppm)

Νερά με τιμές ολικών διαλυμένων στερεών μεγαλύτερες από 1000 ppm, μας υποδηλώνει ότι το νερό μας είναι υφάλμυρο (γλυφό). Η μέτρηση των TDS στο νερό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με ένα μετρητή ολικών διαλυμένων στερεών (TDS meter).

Επεξεργασία

Η διήθηση με φίλτρα στερεών αιωρουμένων με πόρο μικρότερο από 2μm (micron) θα μειώσουν τα ολικά διαλυμένα στερεά στο νερό μας,

Για να ελέγξουμε τα ολικά διαλυμένα στερεά (TDS) ή καλύτερα να τα μειώσουμε ως ποσοστό επί του συνόλου τους σε ένα διάλυμα σε νερό, αυτό μπορεί να γίνει με μία εκ των μέθοδων ανταλλαγής ιόντων και συγκεκριμένα με απιονιστές. Ο απιονιστής θα αφαιρέσει και τα ανιόντα και τα κατιόντα στο νερό με αποτέλεσμα να μειωθούν και τα TDS.

Επίσης με την ηλεκτρόλυση ή με την αντίστροφη όσμωση μπορούμε να τα μειώσουμε δραστικά.