Τα νιτρώδη (2) είναι χημικές ενώσεις που δεν υπάρχουν σε αμόλυντα φυσικά νερά. Είναι επικίνδυνα όταν καταναλώνονται από τον άνθρωπο και έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια επικινδυνότητας από την Ελληνική νομοθεσία και αλλά και παγκόσμια.

Νιτρώδη στο νερό – Προέλευση

Παρουσιάζονται στο πόσιμο νερό ως αποτέλεσμα γεωργικής ρύπανσης σε αγροτικές, ως επί το πλείστον περιοχές.

Σπάνια συναντώνται σε παροχές πόσιμου ύδατος, σε συγκεντρώσεις άνω των 1 ή 2 mg/l (ppm). Η EPA έχει καθιερώσει το όριο ασφάλειας (μέγιστο επίπεδο μολυσματικών παραγόντων) για το νιτρώδες άλας στα 1 mg/l.

Επεξεργασία

Αφαιρούνται με τον ίδιο τρόπο με τα νιτρικά άλατα. Αντίστροφη όσμωση, ανταλλαγή ανιόντων, απόσταξη.