Νομοθεσία

/Νομοθεσία

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ Προστασία από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

Μάρτιος 22nd, 2016|

Νιτρορύπανση - Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

Προδιαγραφές πόσιμου νερού

Μάρτιος 11th, 2016|

Οι προδιαγραφές πόσιμου νερού με βάση την Ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/2001 – ΦΕΚ-892 Β’/11-7-01 και την τελευταία τροποποίηση της, το 2007 ) συγκεντρώσαμε τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για την ρύπανση του πόσιμου νερού. (Για τις επίσημες προδιαγραφές πόσιμου νερού, ανατρέξτε στους νόμους που παραθέτουμε κάνοντας κλικ επάνω)
Όρια μικροβιακού φορτίου – Προδιαγραφές πόσιμου νερού

Παράμετρος Παραμετρική τιμή  (αριθμός /100 ml)

Escherichia […]