Νομοθεσία

/Νομοθεσία

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ Νιτρορύπανση γεωργική

22 Μαρτίου, 2016|

Νιτρορύπανση - Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

Προδιαγραφές πόσιμου νερού

11 Μαρτίου, 2016|

Συγκεντρώσαμε για εσάς, τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για την ρύπανση του πόσιμου νερού. Οι προδιαγραφές πόσιμου νερού με βάση την Ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/2001 - ΦΕΚ-892 Β'/11-7-01 και την τελευταία τροποποίηση της, το 2007 )