Απαντήσεις για τους φίλους μας, σε απλά αλλά και σύνθετα ερωτήματα.
Χωρίς επιστημονικές ορολογίες, εξηγούμε τα στοιχειώδη για τον καθαρισμό του νερού.